Quay lé_n bé_ Thu lớp 8 trường THCS Kim Liê_n đi đá_i, lồn khô_ng một cọng lô_ng