Teaching her friends husband to dance, Lexi Swallow, Carlo Carrera