Con gá_i nhà_ ai mà_ duyê_n quá_, mú_t buồi thì_ coi ý_ là_ vô_ đối